Dahilan ng pagdating ng mga kastila

16-Mar-2018 19:01 by 7 Comments

Dahilan ng pagdating ng mga kastila - Live sex cam pay by phone brazil

Walang pag-aalinlangang binura at sinunog ng mga Kastila ang halos lahat ng mga manuskripto at ebidensiya ng edukasyon at kultura ng mga ninuno natin sa paniniwalang ito raw ay gawa ng diyablo.Kung hindi dahil sa pagsasalin-salin sa wika ng mga awit, epiko, at alamat, baka tuluyan na nating nakalimutan ang makulay na nakaraan ng ating lahi.

Itinayo ng mga Heswita ang Colegio de Niños noong 1596 para sa adhikaing ito, subalit nagsara rin ito matapos ang limang taon.

Ang mga mandirigma naman ang nangunguna sa pagtuturo sa sining ng pakikidigma at depensa sa pamayanan.

Ang edukasyon ay tuwirang nagsisilbi sa kagalingan ng buong barangay dahil ito ay nakabatay sa karanasan ng mamamayan at ekonomikong pangangailangan ng komunidad.

Sa panahong ito rin nagkaroon ng unang naitalang alpabetong Pilipino na kilala natin ngayon bilang alibata.

Ang edukasyon ay kolektibong responsibilidad ng pamayanan o barangay.

Ginamit ng kolonyalismong Kastila ang espada at krus upang sakupin at pagharian ang Pilipinas.

Ang sinumang lumaban ay pinapaslang sa pamamagitan ng espada at ang sinumang sumang-ayon ay pinaluluhod sa krus.

Naging hiwalay ang mag-aaral sa kanyang pinag-aaralan.

Kapuna-punang mapapansin sa sistema ng edukasyon ng mga Espanyol ay ang pagpapahalaga sa mga lalaki bilang tagapagdala ng karapatan na makapag-aral sa pormal na eskwelahan.

Eksklusibo para sa mga paring sekular at gayundin sa mga anak ng mga komersyante at lokal na panginoong maylupa ang pag-aaral sa mga Katolikong pamantasan sa bansa at sa Europa.

Ang mga ilustradong nakapag-aral ang nagpasok ng burges liberal na kaisipan sa Pilipinas tulad ng pagsasarili at nasyonalismo..

Ang mga magulang at nakatatanda sa barangay ang nangangasiwa sa pagtuturo sa mga bata.

  1. dating apps for iphone 13-Mar-2018 01:15

    [Get and give advice] Kelly and Aisha describe how they sank deeper into their relationships, adjusting to the abuse and beginning to accept it as normal.

  2. Chat to a mature girl 06-Feb-2018 22:39

    People say that true hermaphroditism does not exist in humans; I can tell you for definite that it does.